Dunav Soft LTD
Intranet (Интранет) — вътрешна информационна система на Вашата компания с ограничение на достъпа до корпоративна информация. Предимството на интранет порталът е в облекчаването на съвместната работа, повишаване качеството на управление и усъвършенстване работата на компанията и увеличаване на възвръщаемостта на Вашия бизнес.

Корпоративният интранет портал позволява на Вашата компания да:


Предимства на внедрения корпоративен Интранет портал: