Dunav Soft LTD
Все по-нарастващата сложност и изисквания от клиентите към полиграфическите изделия, водят до нуждата от по-ефективно планиране и управление на производствените процеси и по-задълбочената им интеграция с останалите бизнес процеси в производствените предприятия. Модерните високопроизводителни машини сами по себе си са прекрасни за изпълнение на дълги тиражи от еднотипни изделия. В реалността обаче се получава така, че клиентите желаят все по-персонализирани къси серии с изделия с различни цветове, лакове, бронз, топъл печат, релеф и др. Ако няма единна, интегрирана Система за Управление и Оптимизация на Производствените Процеси (СУОПП), производството се забавя, като с всеки различен тип продукт в основния поток, проблемът се задълбочава. Системата за Управление и Оптимизация на Производствените Процеси дава възможност за един цялостен преглед и анализ на натовареността и капацитета на всички звена, като подпомага вземането на управленски решения. Чрез системата се постига увеличаване на скоростта на потока, а следователно и повишаване на добавената стойност на изделията, което води до по-добра обща ефективност на предприятието.
Предимството на системата е възможността групиране по различни критерий на отделните поръчки по такъв начин, че времето за пренастройка на машините да е най-малко, като се следят и крайните срокове на отделните изделия.
Системата дава възможност за проследяване на производството в реално време - кои машини работят в даден момент, кои оператори са заети с поръчки, има ли авариен престой и др. Също така има възможност за изпращане на важни съобщения до отговорните лица при настъпване на определени събития. Операторите получават инструкции директно на панел, монтиран непосредствено на (или до) машината или звеното, като има възможност за напомняне на важни стъпки при изпълнение на операциите. Също имат възможност за верифициране и подаване на обратна връзка за извършени дейности чрез чеклист (или при настъпване на авария на машината). Това води до повишаване на качеството и елиминиране на продукти с отклонение.
Just-in-Time – доставка на материали и инструменти до работните станции непосредствено преди започване на операциите – намалява времето за изчакване на липсващи материали, инструменти и др.
Пълно проследяване (Track and Trace) - по време на производството се използват различни партиди материали и полуфабрикат - в полиграфията това са хартии, картони, мастила, лакове и др. При получаване на рекламация от клиент или последващи проблеми, може да се проследи до партидата на проблемния материал, което води до намаляване на разходите за Вашата компания (разходите се поемат от доставчикът на некачествен материал). Аналогично ако дефектната продукция е поради човешка грешка, чрез обучение на работниците за недопускане на подобни грешки се повишава общото качество на произвежданите продукти.
Чрез прозрачност на процесите се повишава мотивацията на персонала. Чрез визуализация на данните се осигурява достъп на всички работещи в цеха до актуална информация за състоянието на работния процес. Елементи на визуализацията могат да бъдат графики, процедури, показатели за ефективност на съответното звено. Информацията може да включва инструкции по безопасност, качествени показатели на продукцията, технологични инструкции и др.
Оптимизацията на процесите води до по-добра енергийна ефективност - повишаване на произведената продукция за единица изразходвана енергия. Системата може да се интегрира със система за енергиен мониторинг.
Удовлетворяването на клиентите би довело до увеличаване на продажбите, които могат да се изпълняват без нуждата от допълнитерен персонал и машини.
Системата се изгражда така, че да бъде напълно интегрирана с процесите в компанията, като могат да бъдат добавени функционалности от всякакво естество - от автоматизиране на извличането на данни от други информационни системи и машини, до отпечатване на етикети за готова продукция или сертификат за качество.
Системата за Управление и Оптимизация на Производствените Процеси е уеб базирана, без ограничение на работните места в организацията, без нуждата от инсталиране на допълнитерен софтуер на клиентските компютри, съвместима с всички видове дисплеи - от мобилен телефон до огромни ТВ екрани.
С възможност за import/ export на данни и визуализация на бизнес и производствените процеси

Предимства на системата


- Планиране
- Групиране на поръчките за всяка операция и звено
- Навременна доставка - без сърдити клиенти
- Прозрачност
- Проследимост
- Повишаване на качеството
- Намаляване и елиминиране на брака
- Подобряване на енергийната ефективност
- Увеличаване на печалбата

Какво включва Системата за Управление и Оптимизация на Производствените Процеси?


- задължително е инсталиране на локален сървър с възможност и за облачна инстлация
- устройства за операторите с ергономични дисплеи, монтирани на машините
- компютърни системи за ръководството и останалите участници в бизнес процесите