Dunav Soft LTD

Какво представлява?

Обединяването на няколко системи или подсистеми и изграждането на свързаност между тях, така че да изглеждат и работят като единна се нарича системна интеграция. Много често в съвременните компании има по няколко различни системи, чийто данни са видими само в рамките на системата. Чрез внедряване на решение, което да извършва обмен на информация в реално време между отделните системи, всяка компания може да увеличи ефективността си, а това от своя страна да я направи по-конкурентна.

Стъпки на системната интеграция:

1. Определяне на изискванията
2. Анализ
3. Дизайн на архитектурата
4. Дизайн на системната интеграция
5. Внедряване
6. Поддръжка